Trivselregler

Trivsel- och ordningsregler för boende inom BRF Skvadronen

Styrelsen i BRF Skvadronen vill göra dig som boende uppmärksam på att våra trivselregler är ett ständigt levande dokument som uppdateras på regelbunden basis.

ALLMÄNT

För allas trevnad gäller i Bostadsrättsföreningen Skvadronen några ordningsregler som du måste känna till och följa när du bor hos oss. Utöver det som tas upp i dessa ordningsregler är du som bostadsrättsinnehavare även skyldig att ta del av och följa stadgarna för Bostadsrättsföreningen Skvadronen. Som hyresgäst är du även skyldig att ta del av och följa bestämmelserna på hyreskontraktet. Naturligtvis är du även skyldig att följa hyreslagens allmänna regler om att du ska vara ordningsam och rädd om din lägenhet.

ANMÄLAN AV SKADA

Upptäcker du brister eller om det inträffar skador i din lägenhet/ andra utrymmen som du disponerar, är du skyldig att genast anmäla detta. Se anvisningar under felanmälan på anslagstavlan i din port. Det samma gäller naturligtvis om du upptäcker att det finns ohyra i lägenheten.

HÄNSYN TILL GRANNAR

Målet för Bostadsrättsföreningen Skvadronen är bland annat att de boende skall trivas. På de flesta håll är grannsämjan god och de boende känner sig trygga. Att leva är att synas och höras, och vardagliga ljud – lätt buller och samtal hör till i ett bostadsområde. Men – du måste visa hänsyn till dina grannar. Du är skyldig att se till att varken du själv eller andra i lägenheten gör något som kan uppfattas som störande av grannarna. Denna regel gäller både för aktiviteter inne i din lägenhet, i trapphus samt i andra allmänna utrymmen. Du får inte förorsaka störande ljud som tränger ut ur lägenheten. Man bör till exempel undvika störande hushållsarbete och badkarstappning under sena kvällar och tidiga morgnar.

Störs du av en granne bör du främst personligen ta upp problemet med den störande. Hjälper inte det, kan du skriftligen göra en anmälan om det inträffade till styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skvadronen.

Rökning inom Skvadronen

Visa hänsyn till dina grannar och undvik att röka på balkongen eller nära friskluftsintag då det lätt sugs in röklukt i våra lägenheter. Kasta inga fimpar på marken, vi har många små nyfikna barn i området och det ser heller inte så inbjudande ut med fimpar på marken.

Fest

Det kan vara lämpligt att tala med grannarna om du ska ordna en större fest. Du har ingen rätt att störa dina grannar, även om det bara sker någon enstaka gång. Under främst sommarhalvåret är det skönt att vistas på balkonger och uteplatser. Tänk då på att skruva ned volymen och samtalstonen. Vad gäller innergården så är detta extra viktigt eftersom ljudet förstärks där. Det är naturligtvis inte tillåtet att kasta fimpar eller skräp från balkongen. Marschaller får inte användas inom området på grund av brandrisk.

Grillning inom området

Grillning med elgrill är tillåten på uteplats/balkong. Observera att gasol och kolgrill inte är tillåtet på uteplats/balkong. På innergården är det dock tillåtet att grilla med gasol och kolgrill, plats: stenplattorna nedanför gradängen samt mellan punkthusen på gruset. All grillning sker under eget ansvar. Engångsgrillar är förbjudet att använda pga. för stor brandrisk.

Spika och borra

Oundvikliga störningar, t.ex. spikning och borrning i väggar, skall ej påbörjas före klockan 08:00 och skall slutföras före klockan 20:00 på kvällen. För att undvika att störa dina grannar på helger får inga arbeten utföras innan 10.00 eller efter 17.00.

RENOVERING

Informera alltid styrelsen inför en renovering, även om det inte är någon större förändring (se separat instruktion nedan angående ansökan om tillstånd enligt rutinen för större renovering). Ett mail med namn, vilken lägenhet det gäller, i stora drag vad ni avser att göra samt hur länge renoveringen beräknas pågå räcker i dessa sammanhang. Observera att tider för borrning och spikning gäller enstaka tillfällen och inte ihållande arbete. Ska ni utföra renovering som pågår i mer än en vecka måste ni planera ihållande borrning till vissa dagar som också då ska aviseras i god tid i trappuppgången. Vid omfattande renovering räknar styrelsen med att arbetet genomförs via entreprenad och då är det veckodagar som arbetet ska utföras på och att tider anpassas därefter (dvs. dagtid). Tänk på att huset är byggt av betong där allt ljud fortplantar sig i huset. Renovera alltid med respekt till dina grannar!

Styrelsen måste godkänna!

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna innan du påbörjar arbetet. I väsentliga ändringar ingår förändringar (ombyggnationer) i lägenhetens ursprung (oavsett upplåtelseform) samt ingrepp i din lägenhets ledningar för vatten, avlopp och el. Observera att dessa ingrepp endast får utföras av personer med särskild behörighet (annars gäller inte dina försäkringar och du kan bli skadeståndsskyldig). Ansökan om större renovering ska inkomma till styrelsen senast en månad innan arbetet påbörjas, så att styrelsen har tillräckligt med tid att behandla din ansökan. Renoveringsarbete med väsentliga ändringar får ej påbörjas utan styrelsens medgivande. Var noga med att läs mer kring regler för renovering i dokumentet ”Ansökan om tillstånd samt regler vid renovering av lägenhet i bostadsrättsföreningen Skvadronen i Stockholm” (finns på www.skvadronenbrf.se/boendeinformation/renovering ).

Renovering av badrum

Kontakta styrelsen innan renovering påbörjas. Det är viktigt att ni anlitar hantverkare med våtrumsbehörighet. Kvalitetsdokument för GVK ska skickas in till styrelsen efter genomfört arbete. Några saker att särskilt uppmärksamma vid renovering av badrum:

– Det är viktigt att ni informerar hantverkare om att iaktta stor försiktighet vid bilning pga. tunna valv. I förekommande fall har bilningen gått genom taket i lägenheten under. Vi ser helst att ni använder kärnborrning.

– Kontrollera att ni följer rådande regler för installation av vattenburen handukstork om sådan ska installeras.

– Montering av trycksatta vattenledningar ska alltid utföras av fackman och enligt branschstandard.

UTRYMNINGSVÄGAR

I kvarteret finns det ett antal utrymningsvägar som inte får blockeras – såsom trapphus, utgångar från garaget samt gångarna mellan husen. Detta innebär bland annat att du inte får ställa barnvagnar, cyklar, kartonger, växter eller andra hindrande föremål på dessa platser.

LÄGENHETEN

Förutom för renovering krävs även skriftligt tillstånd från styrelsen innan du:

– hyr ut lägenheten i andra hand.

– monterar upp en markis. Markisen skall vara gul- och vitrandig och får absolut inte fästas direkt i ovanliggande balkong, då det finns risk att hållfastheten påverkas. Det finns lösningar där fastsättning sker med stöttor, fråga din leverantör om lösningsförslag eller se hur andra gjort i vår förening.

-monterar spaljé/insynsskydd. En spaljé är en väldigt gles konstruktion och för att betraktas som en spaljé, som inte kräver bygglov, ska konstruktionen bestå till största delen av luft och den ska gå att se igenom från alla håll. Den skall helst målas vit och liknas vid det spaljéer som finns på innegården.

Även om du fått tillstånd från styrelsen är du ansvarig för de skador och olägenheter som kan inträffa på grund av ovanstående. Du får inte göra påverkan på balkong eller fasad och balkonglådor skall hänga på insidan av balkongräcket.

HUSDJUR

Om du har husdjur måste du se till att dessa inte skadar eller förorenar utrymmen i och runt fastigheten. Husdjur får inte heller störa grannarna, t ex springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Det är särskilt viktigt att djuren hålls borta från barnens lekplatser. Hund skall hållas kopplad inom kvarteret Skvadronen och föroreningar skall plockas upp. Hund får inte rastas inom kvarteret Skvadronen.

MATNING AV FÅGLAR

Du får inte lägga ut mat till fåglar eller sätta upp fågelholkar inom området  i, eller i närheten av huset där du bor. Maten som ramlar ner från fågelholkarna attraherar skadedjur såsom råttor.

UPPSTÄLLNING AV CYKLAR MM

Cyklar och barnvagnar ska ställas upp på därför avsedda platser. Felaktigt uppställda saker kan omhändertas av bostadsrättsföreningen.

Föreningen har begränsade utrymmen för cyklar och barnvagnar, därför ska just endast cyklar och barnvagnar förvaras i avsedda cykel och barnvagnsrum. Pulkor, kälkar träningsredskap mm får förvaras i förslagsvis egna förråd. Det är av utrymmesskäl och brandsäkerhetsskäl absolut förbjudet att förvara mopeder (även el) i våra cykelförråd.

Det är även förbjudet att ställa cyklar, mopeder, barnvagnar, möbler och dylikt i husets entréer, trappor, nedfarter eller andra gemensamhetsutrymmen. Anledningen är att det strider mot brandmyndighetens krav på framkomliga utrymningsvägar. Dessutom utgör det hinder för städning.

PARKERING AV FORDON

Räddningstjänstens utryckningsfordon måste snabbt kunna komma fram på räddningsvägarna mellan husen. Det är därför absolut förbjudet att parkera fordon inom kvarteret Skvadronen, med undantag för dom hyrda parkeringsplatserna i föreningens garage.

GARAGE

Tillträde till föreningens garage har endast den som hyr garageplats. Garaget är ur stöldsynpunkt en utsatt plats, varför du är skyldig att vid in- och utfart ha uppsikt övergarageporten tills den är stängd, så att ingen obehörig tar sig in i garaget.

Garageplats är endast avsedd för uppställning av bilar och MC. Det är förbjudet att förvara andra saker där.

TVÄTTSTUGA

Använder du någon av de gemensamma tvättstugorna är du skyldig att ta del av de där anslagna ordningsbestämmelserna. För att förhindra att obehöriga tar sig in i tvättstugorna är det viktigt att du stänger dörrar och fönster innan du lämnar tvättstugan.

BOLLSPEL, SKATEBOARD, MOPEDÅKNING MM

Områden i föreningen får inte användas för bollspel, skateboard, mopedåkning m.m. Sådant kan genomföras i exempelvis Olaus Petriparken, på skolgården eller i Tessinparken.

SOPHANTERING

Vår förening verkar för en positiv utveckling av miljön i kombination med rimliga kostnader.
Därför ska du sortera dina sopor enligt nedan.

Sopnedkast

Endast vanligt hushållsavfall får kastas i sopnedkastet. Det komprimeras genom en sopsug och blir fjärrvärme.

Grovsopor

Föreningens miljörum (soprummet utanför ED69-71) kan ni, genom en av föreningen finansierad extratjänst för återvinning, sortera och slänga wellpapp och kartong, tidningspapper, färgat och ofärgat glas, elektronik, glödlampor och batterier samt vissa grovsopor.
För återvinning och sortering av mat/dryck förpackningar, hushållsplast och tetrapack etc. hänvisar vi till Stockholm Stads återvinningsstation i hörnet Olaus Petrigatan/Erik Dahlbergsgatan.

Föremål som absolut inte får kastas bland grovsoporna:

– vitvaror- borttransporteras av den boende själv

– bildäck – borttransporteras av bilägaren själv

– bilbatterier – kan lämnas till bensinmacken

– byggavfall (ombyggnation av kök, badrum etc) – borttransporteras av den boende själv

– färg och lösningsmedel – kan lämnas till kommunens mobila återvinningsenheter

Vid varje tillfälle som boende lämnar byggavfall och annat på föreningens område nödgas vi anlita extern hjälp för att forsla bort detta till en extra kostnad som drabbar alla medlemmar.

Överträdelse beivras och föreningen kommer att debitera den boende kostnaderna för extra bortforsling av material som inte är avsett att slängas i grovsoprummet.

Föreningen betalar bortforsling av grovsopor per kilo och det blir en del av föreningens utgifter. Tänk därför alltid på vad du slänger i grovsoporna!

I de fall ”Big Bags” används får dessa absolut inte förvaras nära husvägg inne i bostadsområdet utan ska ställas vid sophuset tills bortforsling kan ske (ska vara bortforslade senast innan helgen samma vecka) Informera gärna styrelsen om ni lägger ut byggsopor så vi vet vem vi ska kontakta om det blir problem.

Utöver detta är det naturligtvis viktigt att ingen kastar papper, fimpar eller annat skräp inom- eller utomhus. Låt oss hjälpas åt att hålla vårt kvarter rent och snyggt – det ger en ökad trivsel för oss boende och ett positivt intryck för besökare!

BRF Skvadronen i Stockholm

2022-06-10